Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

 

   B2B WORKSHOPS

B2B WORKSHOPS VIETNAM 2ND YEAR 

09.11.2017

 


 

B2B WORKSHOPS ISRAEL 2ND YEAR 

27.11.2017


 

B2B WORKSHOPS CANADA 2ND YEAR 

02.05.2018


 

B2B WORKSHOPS CAIRO-EGYPT 2ND YEAR

27.09.2017


 

B2B WORKSHOPS CAIRO - EGYPT 1ST YEAR

26.09.2016


 

B2B WORKSHOPS VIETNAM 1ST YEAR

26.04.2017

  


 

B2B WORKSHOPS BOLIVIA 1ST YEAR

06.04.2017

 


VISIT IN PRODUCTION UNITS

MEXICO 2ND YEAR

 

BOLIVIA 1ST YEAR

02-10.04.2017

 

ISRAEL 1ST YEAR

08-10.05.2017

28.11-02.12.2016

 

CANADA 1ST YEAR

 

EGYPT 1ST YEAR

23-28.09.2016

 

 

 VIETNAM 1ST YEAR

23-27.04.2017

 

MEXICO 1ST YEAR

07-09.03.2017